Skip to main content

Leveringsvoorwaarden


Leveringsvoorwaarden en aanvullende voorwaarden van kindercentrum Quinzokids

Artikel 1 – Kindercentrum Quinzokids

Artikel 1.1 Het kindercentrum is gevestigd te Almere, Bouwmeesterweg 10, 1333 LC, geëxploiteerd en eigendom van Judith van Brandwijk-Morée.

 

Artikel 2 - Omschrijving van de opdracht

Artikel 2.1 Overwegende dat de klant de opvang en de verzorging van het kind gedurende de bepaalde tijden wenst over te laten aan de onderneming.
Artikel 2.2 In het kader van de overeenkomst zal de onderneming de opvang en de verzorging van het kind op zich nemen vanaf de datum die is overeengekomen.
Artikel 2.3 De praktische punten bij de opvang en verzorging, zoals tijdstippen van voeding, verschoning en slaapschema 's, zullen de onderneming en de klant in onderling overleg bepalen.
Artikel 2.4 Kindercentrum Quinzokids behoudt zich het recht voor het doorstroom-moment naar de volgende leeftijdsgroep te wijzigen. De klant zal daarover worden geïnformeerd.

 

Artikel 3 - Kennismaking

Artikel 3.1 Ongeveer een maand voor de startdatum wordt er contact met u opgenomen om een afspraak te maken voor het wennen. Tijdens het eerste wenmoment heeft de ouder het intakegesprek met de mentor van de groep.
Artikel 3.2 Na 10 weken wordt er een evaluatiegesprek aangeboden.

 

Artikel 4 - Openstelling

Artikel 4.1 Kindercentrum Quinzokids biedt 52 weken per jaar kinderopvang aan. Kindercentrum Quinzokids is gesloten op zaterdagen en zondagen. Algemeen erkende feestdagen en maximaal twee studiedagen. Tevens hanteren wij op 24 december en 31 december afwijkende openingstijden. Niet aangeboden opvanguren door de (vroegtijdige) sluiting op deze dagen, kunnen niet worden geruild en worden niet gerestitueerd. Studie dagen en de algemeen erkende feestdagen kunnen ook niet geruild worden of gerestitueerd. De openingstijden kunt u terug vinden op onze website.

 

Artikel 5 – Facturering - Tarieven

Artikel 5.1 Het overeengekomen maandbedrag op het plaatsingscontract wordt rond de 24e van de maand geïncasseerd voor de komende maand.
Artikel 5.2 Facturen worden kosteloos per email verstrekt.
Artikel 5.3 Indien de betaling via automatische incasso niet is gelukt, is de klant verplicht om zelf zorg te dragen voor de betaling via het bankrekeningnummer dat staat vermeld op de factuur onder vermelding van het factuurnummer. Bij afwezigheid van het kind blijven de opvangkosten onverkort verschuldigd. In geval van een langer durende ziekte (meer dan een maand) kan de plaatsing in overleg worden opgeschort. De ouder dient dit schriftelijk aan te vragen.
Artikel 5.4 De klant is nimmer gerechtigd enige vordering die hij heeft of meent te hebben te verrekenen met openstaande facturen.
Artikel 5.5 Een klacht ten aanzien van Kindercentrum Quinzokids schort de betalingsverplichting van de ouders niet op.
Artikel 5.6 In het eerste kwartaal van het opvolgende jaar wordt eenmalig, via het e-mailadres kosteloos een jaaropgave verstrekt van alle dan gefactureerde en betaalde diensten die onder de Wet Kinderopvang vallen.
Artikel 5.7 De prijzen van de dienstverlening van Kindercentrum Quinzokids worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. Prijsaanpassingen anders dan door de indexering zullen tenminste zes maanden voor het ingaan van de aanpassing aan de ouders worden meegedeeld.

 

Artikel 6 – Openstaande betaling / weigering van opvang

Artikel  6.1 Kindercentrum Quinzokids behoudt zich het recht voor om opvang te weigeren indien;  de factuur niet per vooruitbetaling is voldaan. Wanneer de opvang wordt geweigerd in verband met niet-tijdige of niet-volledige betaling, ontslaat dit de klant niet van diens betalingsverplichtingen jegens Kindercentrum Quinzokids.
Artikel 6.2 Indien het in artikel 5 bedoelde bedrag niet binnen de gestelde termijn, te weten voorafgaande aan de betreffende maand van opvang, is voldaan, wordt de wettelijke rente berekend. Bij niet of bij niet tijdige betaling behoudt Kindercentrum Quinzokids zich het recht om de incasso uit handen te geven aan een derde partij en de opvang van het kind met onmiddellijke ingang te weigeren. De klant, is tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd indien een incassoprocedure geïnitieerd moet worden jegens de ouders. De hoogte van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Kindercentrum Quinzokids moet maken ter effectuering van haar rechten, zullen op de klant verhaald worden.

 

Artikel 7 - Ophalen door derden

Artikel 7.1 Indien het niet vooraf is doorgegeven dat iemand anders uw kind komt ophalen, nemen wij contact op met één van de ouders. Wij geven geen kinderen mee aan derden als het niet duidelijk geregeld is of als niet afdoende afstemming met ons heeft plaatsgevonden. Wij vragen uw begrip hiervoor. Introduceer de persoon, die in geval van nood uw kind komt ophalen, bij een van de medewerkers van de desbetreffende groep. Wij vragen altijd ter verificatie om een legitimatiebewijs. Op grond van het voorgaande dienen wij in het bezit te zijn van de contactgegevens van beide ouders, zowel de thuisnummers noodnummers of de mobiele nummers. Wij zullen uitsluitend in geval van dergelijke situaties of ingeval van ziekte van het kind contact met de ouders opnemen via de hiervoor bedoelde contactgegevens.
Artikel 7.2 Ouders die niet of niet meer op het zelfde adres wonen, blijft de mogelijkheid van kracht om ieder het kind te brengen en te halen. Indien bevoegde instanties hierin anders beslissen, dient dit direct bij Kindercentrum Quinzokids schriftelijk gemeld te worden. Kindercentrum Quinzokids zal handelen in overeenstemming met de beslissing van de bevoegde instantie.

 

Artikel 8 Wijziging, annulering of beëindiging van de plaatsingsovereenkomst.

Artikel 8.1 Wijziging van plaatsingstijden, of dagen dient schriftelijk of per mail te worden aangevraagd.
Artikel 8.2 Kindercentrum Quinzokids is op geen enkele wijze verplicht akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging. Kindercentrum Quinzokids is eerst gebonden na schriftelijke bevestiging van de wijziging. Voor mindering van het aantal plaatsingseenheden geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging kan geschieden per de 1ste of de 16de van elke maand.
Artikel 8.3 Elk der partijen kan de overeenkomst beëindigen door middel van een schriftelijke opzegging, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Dit geldt ook voor gedeeltelijke opzeggingen en opzeggingen welke voor de plaatsingsdatum liggen. De opzegtermijn gaat in op de datum waarop de opzegging is ontvangen.
Artikel 8.4 In geval van faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer krachtens enige wetsbepaling een bewindvoerder voor de klant wordt benoemd, behoudt Kindercentrum Quinzokids het recht deze overeenkomst zonder enige vorm van opzegging met onmiddellijke ingang te ontbinden.
Artikel 8.5 Kindercentrum Quinzokids is gerechtigd met onmiddellijke ingang de plaatsing op te schorten dan wel te beëindigen indien ter beoordeling van Kindercentrum Quinzokids:

  • -De klant niet voldoet aan de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.
  • - De plaatsing van het betreffende kind een bedreiging/gevaar/belasting vormt voor het kind zelf, het personeel van Quinzokids of voor de andere aanwezige kinderen.
  • - De relatie tussen Quinzokids en de klant dusdanig is geëscaleerd, dat continuering van de overeenkomst niet langer gewenst is. Alle in artikel 8 vermelde gevallen zal de klant gehouden zijn het maandtarief te blijven voldoen tot 1 maand na de opzegging, ook indien Quinzokids het kind de toegang tot Kindercentrum Quinzokids geheel of gedeeltelijk heeft ontzegd.

Artikel 8.6 Bij het bereiken van de 4 jarige en 12 jarige leeftijd van uw kind stopt het contract automatisch. Indien u langer van de opvang gebruik wilt maken, kunt u dit schriftelijk of per email aangeven. U ontvangt een bericht en een aangepast contract voor de extra weken.
Artikel 8.7 Het kan voorkomen dat er na de 4e verjaardag geen plaats meer is. Dit komt voort uit de inschrijvingen van nieuwe gezinnen. In dat kader kunnen geen rechten ontleend worden aan de eerdere opvangdagen voorafgaand aan het bereiken van de 4e verjaardag van uw kind.

 

Artikel 9 extra dagen / vakantiedagen / ruilen van dagen

Artikel 9.1 Extra dagen kunnen aangevraagd worden via het registratiesysteem, alleen aanvragen via dit systeem kunnen in behandeling genomen worden.
Artikel 9.2 Het incidenteel ruilen van dagen, mits 1 week voor datum wordt aangevraagd, kan alleen, als de kind en personeelsplanning dit toelaten. Mede om andere ouders de mogelijkheid te bieden om van de geruilde dag gebruik te kunnen maken.

 

Artikel 10 Verzekering Vrijwaring / Uitsluiting aansprakelijkheid

Artikel 10.1 Kindercentrum Quinzokids is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van eigendommen van in het kindercentrum aanwezige kinderen, noch voor enig letsel dat de kinderen ten tijde van het verblijf in en rond het kindercentrum zou kunnen overkomen, voor zover niet te wijten aan nalatig gedrag van Kindercentrum Quinzokids.
Artikel 10.2 Kindercentrum Quinzokids heeft voor de gevallen dat zij ter zake van opvang aansprakelijk gesteld kan worden, een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid alsmede een ongevallenverzekering afgesloten ten behoeve van de kinderen en het bij Kindercentrum Quinzokids werkzame personeel.
Artikel 10.3 Indien Kindercentrum Quinzokids aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekering van Kindercentrum Quinzokids wordt gedekt c.q. wordt uitgekeerd.
Artikel 10.4 De klant is gehouden Kindercentrum Quinzokids schadeloos te stellen voor- en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Kindercentrum Quinzokids instellen ter zake van schade ontstaan door het namens klant in opvang genomen kind.

 

Artikel 11 Overmacht

Artikel 11.1 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onrusten, overstroming, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties welke de normale bedrijfsgang verstoren en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Kindercentrum Quinzokids van het nakomen van de uitvoeringsplicht, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
Artikel 11.2 Kindercentrum Quinzokids restitueert geen gelden indien tijdelijk niet kan worden voldaan aan de in deze overeenkomst genoemde dienstverlening, indien Kindercentrum Quinzokids al het mogelijke heeft gedaan om deze overmacht situatie te voorkomen c.q. op te heffen.

 

Artikel 12 Bescherming persoonsgegevens en gebruik beeldmateriaal

Artikel 12.1 Kindercentrum Quinzokids werkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en registreert derhalve enkel gegevens noodzakelijk voor haar bedrijfsvoering en/of vanwege een wettelijke plicht. Klanten geven door ondertekening van formulieren en contracten automatisch toestemming aan Kindercentrum Quinzokids om de in de ondertekende documenten opgenomen persoonlijke gegevens te verwerken. Kindercentrum Quinzokids bewaart de persoonsgegevens gedurende de daarvoor vastgestelde wettelijke termijn of gedurende de termijn die noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze doelen zijn bedrijfsmatig, van aard. Kindercentrum Quinzokids zal op vertrouwelijke wijze omgaan met de ontvangen gegevens en deze niet aan derden ter beschikking stellen, behoudens bij de wet vastgestelde uitzonderingen.
Artikel 12.2 Kindercentrum Quinzokids verleent actief medewerking aan de pers. Ouders die een overeenkomst aangaan met Kindercentrum Quinzokids, geven door ondertekening van de overeenkomst toestemming dat foto’s of filmbeelden van hen of hun kind(eren) gebruikt mogen worden door de pers. Binnen Kindercentrum Quinzokids worden regelmatig foto’s gemaakt ten behoeve van intern- of publicitair gebruik. Ouders die een overeenkomst aangaan met Kindercentrum Quinzokids, geven door ondertekening van de overeenkomst toestemming dat foto’s of filmbeelden van hen of hun kind(eren) gebruikt mogen worden voor promotiedoeleinden en communicatiemiddelen.
Artikel 12.3 Voor gebruik van foto’s of video-opnamen anders dan beschreven wordt schriftelijk toestemming gevraagd. 
Artikel 12.4 Ouders die er voor kiezen dat foto's of video-opnamen van hun kind niet gebruikt mogen worden voor promotiedoeleinden en communicatiemiddelen, kunnen dit aangeven middels het invullen van dit onderdeel op het intake formulier. 

 

Artikel 13 - Zieke kinderen

Artikel 13.1 Zieke kinderen kunnen niet worden toegelaten tot het kindercentrum. Dit in het belang van het zieke kind. Onder ziekte wordt verstaan, een temperatuur van 38,5 graden of hoger bij aanvang van de dag, bij spugen en diarree of een besmettelijke ziekte. Een en ander is ter beoordeling door het kindercentrum. Wordt uw kind ziek tijdens het verblijf op het kindercentrum, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Indien nodig vragen wij spoedig uw kind op te halen. Dit binnen een redelijke termijn. Het een en ander wordt op dat moment van de melding met u afgesproken.
Artikel 13.2 Wij hebben de voorkeur dat uw kind wordt ingeënt volgens schema. Wij begrijpen dat niet alle ouders hier voor kiezen. Indien u kiest voor een andere versie, bent u verplicht dit te melden bij Kindercentrum Quinzokids. Kindercentrum Quinzokids kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen hiervan. In ieder geval zal hiervoor geen aansprakelijkheid door kindercentrum Quinzokids worden aanvaard.

 

Artikel 14 – Onderdeel van de overeenkomst en de aanvullende voorwaarden

Artikel  14.1 Onderdeel van de overeenkomst tussen de opdrachtgevers klant en kindercentrum Quinzokids zijn, naast de onderhavige voorwaarden, tevens de branchevoorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang van toepassing.
Artikel 14.2 Kindercentrum Quinzokids is bevoegd deze Aanvullende Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal 1 maand voor inwerkingtreding schriftelijk of digitaal aangekondigd, waarbij de tekst van de nieuwe Aanvullende Algemene Voorwaarden beschikbaar gesteld zal worden. De Aanvullende Algemene Voorwaarden zijn altijd na te lezen op de website van Kindercentrum Quinzokids.